Pro zdraví 21 z.ú.

SAS 21 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání:

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora rodin při naplňování potřeb nezletilých dětí v případech, kdy je jejich optimální vývoj ohrožen vlivem sociálně nepříznivé situace.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi

Cíle:

Sociální stabilizace rodiny

Činnosti směřující k podpoře ukotvení, nalezení místa, začlenění ve společnosti, nalezení statusu v souvislosti s okolním prostředím, s odstraněním nebo zmírněním nejzásadnějších problémů.

Nasměrování rodiny k optimálnímu vývoji dětí

Rodina je již ukotvena, stabilizována, začleněna a je potřeba pracovat na tom, aby si sama nastavovala optimální životní podmínky, aby dokázala hledat a najít nejvhodnější směr.

Základní činnosti

dle zákona č.108/2006 SB., o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi, dospělými (podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, podpora pro přiměřené vzdělávání dětí,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, doprovázení

c) sociálně terapeutické činnosti

 • činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podpora při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Nástroje pomoci:

 • sociální a psychosociální poradenství
 • situační a krizová intervence
 • zprostředkování dalších odborných služeb
 • facilitační a mediační činnost
 • otevřený dialog
 • kolaborativní přístup
 • asistované předání
 • asistovaný styk
 • případové setkání
 • rodinné setkání

Zásady:

 • Respektování individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení
 • Respekt a ochrana práv uživatele služby včetně práva na přirozené riziko při jeho samostatném rozhodování
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům
 • Týmová spolupráce a jednotný přístup všech pracovníků k uživatelům služby
 • Podpora uživatelů v čerpání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace
 • Chránit uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě
 • Podpora žádoucích sociálních kontaktů uživatele v jeho přirozeném sociálním prostředí

Otevírací doba:

Ambulantní péče: Úterý a čtvrtek 8 – 12h Terénní péče: Pondělí – pátek 7 – 21h dle domluvy !!! Služby SAS jsou poskytovány zdarma !!!

Naše adresa:

SAS 21 Havlíčkova 8 26601 Beroun – Centrum IČ služby: 7589579 SAS 21 – organizační struktura SAS 21 – registrace SAS 21 – pověření

KONTAKTY

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová

vedoucí pracovnice

702 013 352
Mgr. Kateřina Bojdová

sociální pracovnice

776 776 418
Veronika Alterová

pracovník v sociálních službách

775344791
Mgr. Markéta Burešová

sociální pracovnice

607 526 847


 

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846 Cílem je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.